Terapiformer

  
 
 

Relationell psykoterapi 
Terapin vilar på en humanvetenskaplig grund. Den har rötter i objektrelationsteori, socialpsykologi samt i modern utvecklingspsykologi med affekt-, mentaliserings- och anknytningsteoretisk forskningsbas.
 
Klienten reflekterar tillsammans med terapeuten över egna och andras känslor och handlande, undersöker sina motiv, beteenden, relationer. Samarbetsrelationen med terapeuten är centralt.
Terapin är lämplig vid många situationer.  Målet med terapin kan vara symtomlindring eller en mer grundläggande psykologisk förändring med ökad livskvalitet som följd.

Hypnosterapi
Hypnosterapi är inte en egen terapiform utan snarare ett tillägg till andra terapiformer. Imaginativa metoder och hypnos kompletterar förnuft och tänkande. Genom bilderna kan man kommunicera med den högra  hjärnhalvans icke-språckliga kanaler och reparera problem och komma på kreativa lösningar.

Hypnos är ett samlingsnamn för olika trancetillstånd, skilda fenomen och många tekniker. All hypnos är självhypnos. Tillit mellan klient och terapeut är centralt.

Hypnos underlättar lyssnandet på vad kroppen och sinnet berättar i känslor, bilder och symboler. Inre bilder är en viktig länk mellan vår yttre och inre verklighet.


EMDR 
EMDR är en förkortning av "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ".
Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp,  olyckshändelser eller obearbetad svår sorg. Även försummelse tidigt i livet räknas hit.
Även om traumat kanske ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom.
Dessa kan vara invaderande minnen/flash backs, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.
EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.
Genom bilateral stimulering påverkar man hjärnan så att bearbetning av de ointegrerade minnena (sinnesintryck, minnesfragment, fantasier...) blir möjligt. Stimuleringen åstadkoms vanligtvis med ögonrörelser eller lättare klapp.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)
KBT är ett samlingsbegrepp för kognitiva och beteendeinriktade terapier som har integrerats med inlärningspsykologi och informationsbearbetningsteori som gemensam grund.
I behandlingen utgår man från att psykiska problem skapas av vårt  sätt att tänka, känna och handla samt hur kroppen reagerar. Hela människan i sitt sammanhang beaktas.
Behandlingen är tidsbegränsad och målinriktad. Målen och tidsramarna bestäms gemensamt av psykoterapeut och klient. Metoden är problemorienterad.
Klienten arbetar mellan sessionerna med hemuppgifter. Terapin är "här och nu inriktad",  men historiska tillbakablickar görs vid behov.
På senare år har färdigheter i acceptans och medveten närvaro visat sig vara till stor hjälp vid många tillstånd.

Kroppsorienterad psykoterapi
Kroppsorienterad psykoterapi är en psykodynamisk verbal terapimetod med ökat fokus på den kroppsliga upplevelsen, kroppsjäl-helheten. Man använder olika kroppsövningar och/eller massage i syfte att öka medvetenheten om känslor och kroppsförsvar, så som återhållen andning och muskespänningar.

Övningarna kan syfta till att öka förmågan att känna igen, tolerera, skilja ut och kunna uttrycka känslor eller att hitta nya  sätt att öka/minska känslo- eller kroppskontrollen.
Genom andningsövningar och närvaroövningar blir du medveten om nuet.
Andra övningar kan syfta till att öka stabiliteten och få bättre balans när ”marken gungar” så som vid psykogen yrsel.

Lifespan Integration (LI)
Lifespan Integration är en behandlingsmetod som lämpar sig särskilt vid behandling av trauman. Trauman kan variera, t ex tidiga anknytningsskador på grund av försummelse, traumatiskahändelser, mobbning och övergrepp.
Metoden syftar till att åstadkomma en integration mellan olika självtillstånd så att en sammanhållen personlig historia blir möjlig; ett sammanhållet själv.
LI terapin kan bland annat användas vid dissociativa tillstånd, PTSD, tidiga preverbala skador, ätstörningar, beroende och anknytningstrauman mm.
"LI Therapy replaces and integrates what was missing", Peggy Pace.
Om mig...läs mer